POIR Poddziałanie 3.2.1 Badania Na Rynek

POIR Poddziałanie 3.2.1 Badania Na Rynek

Badania na rynek


Dofinansowanie dla innowacyjnych pomysłów oraz rozpoczęcia innowacyjnej produkcji. Łączna kwota środków przeznaczonych na Innowacyjny Rozwój to ponad 9 mld EURO (lata 2014-2020) Najbliższy ogłoszenie konkursu 27 kwietnia 2016 r. Nabór wniosków: 1 czerwca 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r. Alokacja na konkurs: 800 000 000 zł Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel główny POIR i realizuje jego hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku". Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Kwota dofinansowania: Część badawcza maksymalnie – 450 tys. zł, Część doradcza maksymalnie – 500 tys. zł, Część badawcza, doradcza i inwestycyjna dofinansowanie maksymalnie – 20 mln zł. Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln zł. Poziom dofinansowania: Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy, Część doradcza – maksymalnie 50%, Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Koszty kwalifikowane: W ramach części badawczej kwalifikowane są koszty eksperymentalnych prac rozwojowych (koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie, koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu i niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. W ramach części projektu dotyczącej doradztwa kwalifikowane są koszty usług doradczych koniecznych do wdrożenia prac B+R, świadczonych przez zewnętrznych doradców. W ramach części inwestycyjnej projektu kwalifikowane są koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Koszty związane z nabyciem nieruchomości niezabudowanej, nabyciem bądź wytworzeniem nieruchomości zabudowanej oraz zakupem robót i materiałów budowlanych łącznie nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikujących się do wsparcia. Instytucja Zarządzająca - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Pozyskiwanie dotacji


 

 

Firma Pintech specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji dla programu Innowacyjny rozwój, którego jednym z podziałań jest program 3.2.1 Badania na rynek.

 

Poza przygotowaniem i składaniem wniosków dla beneficjenta, pomagamy w pozyskiwaniu technologii, wspomagamy kontakt z uczelniami, oraz organizujemy działy badawczo-rozwojowe wewnątrz przedsiębiorstwa.

 

Jeśli chcieliby Państwo pozyskać dotację a nie mają Państwo gotowego rozwiązania technologicznego - Zapraszamy do kontaktu

 

 

 

 

Kontakt


Adres: Wesoła 3462-010 Stęszewko

Tel: +48.506110337

NIP: 778 143 78 69

Pintech


Formularz kontaktowy


 _ __  __  __  _____   ______ 
 | |/ // \ \\/ // / ____|| /_  _// 
 | ' //  \ ` // / //---`'  -| ||- 
 | . \\   | ||  \ \\___   _| ||_ 
 |_|\_\\  |_||  \_____|| /_____// 
 `-` --`  `-`'   `----`  `-----`